301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
11 Eylül 2019 - Çarşamba 10:31 Bu yazı 60 kez okundu
 
Namazların birleştirilmesi 3
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

B- Yolculuk Dışında Birleştirme

İbni Abbas (R.Anhüma) şöyle dedi: “Resulullahaleyhisselam öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı birleş­tirdi. Ne korku vardı, ne yolculuk.[31]“ İbni Abbas (R.Anhüma) şöyle dedi: “Resulullahaleyhisselam Medine’de öğle ile ikindiyi birlikte kıldırdı. Ne korku vardı, ne yolculuk.” Hadisin ravilerindenEbu’z-Zubeyr dedi ki, Saîd b. Cubeyr’e, ”O bunu niye yaptı?” diye sordum. Dedi ki; İbni Abbas’a senin bana sorduğun gibi sordum, şöye dedi; «İstedi ki, ümmetinden kimseye sıkıntı vermesin.»[32] İbni Abbas şöyle dedi: «Resulullahaleyhisselam Medine’de öğle ile ikindiyi akşamla yatsıyı birleş­tirdi. Ne korku vardı, ne yağmur.» (Hadis ravilerindenVeki’i şu ilavede bulunmuştur) İbni Abbas’a dedim ki; “Bunu niye yaptı?” Şöyle dedi: «Ümmetini sıkıntıya sokmamak için.» Ebû Muaviye’nin rivayetinde de şu vardır: İbni Abbas’a dendi ki, “Bununla maksadı neydi?“ Şöyle dedi: “İstedi ki, ümmetini sıkıntıya sokmasın.”[33] Amr, Cabir b. Zeyd’inİbni Abbas’tan şöyle bir rivayette bulunduğunu söyle­miştir : “Resulullahaleyhisselam ile birlikte sekiz rek’at bir arada, yedi rek’at bir arada kıl­dım.” Dedim ki; “Ebu’ş-Şa’sa! herhalde öğleyi geciktirdi ikindiyi öne aldı. Akşamı geciktirdi yatsıyı öne aldı.” O, «Bende öyle zannediyorum.» dedi.[34] İbni Abbas (R.Anhüma) şöyle dedi.: «Nebi aleyhisselam  Medine’de yedi ve sekiz kıldırdı. Öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı» [35] Akşam ile yatsı birleşince yedi, öğle ile ikindi birleşince sekiz rek’at olur. Abdullah b. Şakîk diyor ki; Abdullah ibni Abbas bir­gün ikindiden sonra bize konuşma yaptı. Güneş battı, yıldızlar or­taya çıkmaya başladı. İnsanlar ona; «Namaz! Namaz!» diye seslendiler. BenûTemîm’den bir adam geldi, ciddi ve dimdik bir şekilde «Namaz! Namaz!» (dedi.) İbni Abbas dedi ki; «Sünneti bana mı öğretiyorsun be anasız.» Sonra şöyle devam etti: Ben Resulullahaleyhisselam öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı birleştirdiğini gördüm.» Abdullah dedi ki; «Bu benim içimi kemirdi. Ebu Hureyre’ye gittim ve sor­dum; onun sözünü tasdik etti.»[36] Müslim’in ibni Abbas’tan yaptığı bir diğer rivayet şöyledir: “Biz Resulullahaleyhisselam zamanında iki namazı birleşti­rirdik.”[37]

 

II- MEZHEBLERİN GÖRÜŞLERİ

İlim adamlarının çoğuna göre, sefer sırasında iki namaz bir arada, bunlardan birinin vaktinde kılınabilir. Bunlar arasında Saîd b. Zeyd, Sa’d, Üsame, Muaz b. Cebel, Ebu Musa, İbn Abbas ve İbn Ömer vardır[38]. Tavus, Mücahid, İkrime, Ma­lik, Sevrî, Şafiî, İshak, Ebu Sevr ve İbn ‘ül-Münzir de böyle demişlerdir. el-Hasen (el-Basrî), ibnSîrîn ve Hanefîlere göre namazlar yal­nızca Arefe günü Arafat’ta ve Müzdelife gecesi Müzdelife’de birleştirilebilir. İbn’ül-Kasım’ın Malik’ten rivayeti ve tercihi de böyledir. Onlara göre namaz vakitleri tevatürle sabit olduğu için haber-i vahid ile terk edile­mez[39]. Zahirî mezhebi de Arafat ve Müzdelife dı­şında namazları birleştirmeyi ka­bul etmez. Ca­ferî Mezhebi’ne göre namazlar her zaman birleştirilerek kılınabilir. Hanbelî ve Mâlikîmezhebleri bu iki görüşün orta­sında yer alır.

 

A- YALNIZ ARAFAT VE MÜZDELİFE’DE BİRLEŞTİRME

Bu Hanefî ve Zahirî Mezheplerinin görüşüdür.

a- Hanefî Mezhebi

Hanefî mezhebine göre yolculukta, öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı, bunla­rın birinin vaktinde birleştirilerek kılınamaz Ancak yolcu, birinci namazı vakti­nin sonunda ikinciyi de vaktinin başında kılıp namazları fiilî olarak birleştirebi­lir. Çünkü Buhari ve Müslim, İbnMes’udradiyel­lahuanh’ın şu sözünü rivayet etmişlerdir: «Resulullahaleyhisselam görmedim ki, bir namazı vaktinde kılmasın. Sadece Cem’de [40]akşamla yatsıyı birlikte kıldı. Bir de ertesi günün sabah namazını vaktinden önce kıldı.”[41] Yani Resulullahaleyhisselam o gün (sabah na­mazını), her zaman kıldığı vakitten önce, ufuk henüz yeni aydın­lanırken (ğales), kılmıştı. Araftta birleştirme meşhur olduğu için, İbnMes’ûd ona değinmemiş olmalıdır. Ta’rîs gecesi[42] ile ilgili Müslim’de geçen şu hadis de konunun delilidir: “Uykudayken kusur olmaz. Asıl kusur, bir namazı ikincinin vakti girinceye ka­dar kılmayanın kusurudur.”[43] Enes’in rivayet ettiği şu hadis yukarıdaki iki hadise zıttır. “Resulullahaleyhisselam yolculukta acelesi olduğu zaman öğleyi ikindinin ilk vak­tine erteler ikisini bir kılardı. Ak­şam namazını da şafak kaybolunca kılmak için ertelerdi.” İbn Ömer’den gelen şu hadise de zıttır. “Resulullahaleyhisselam, yolculukta acelesi oldu mu akşamla yatsıyı şa­fak kaybolduktan sonra birleş­tirirdi.” Ravî’nin daha fakih olması ve ihtiyata uygun bulunması sebebiyle İbnMes­’ud’un hadisi tercih edilir ve çelişkili durumda ona ön­celik tanınır. Çelişkiyi gidermek için İbn-i Ömer’in rivayet ettiği hadiste geçen şafak, kır­mızı şafak kabul edilir. Çünkü şafak kelimesi hem akşam batı ufkunda bir süre devam eden kırmızılık için hem de onu çevreleyen be­yazlık için kullanılır. Bu da bizim dediğimiz gibi birleştirmenin ta kendisi olur. Yani yolcu vaktin so­nunda iner, o vaktin namazını kılar. İkinci namazı da kendi vaktinin başında kı­lar. Birleştirme ile ilgili hadislerde bir birine ters şeyler vardır. Onlardan birinde İbni Abbas radiyellahuamhumâ’dan şu rivayet edilir: «Resulullah  aleyhisselam Medine-i Münev­vere’de öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı bir­leştirdi. Ne korku vardı, ne yağmur.»İbni Abbas’a «Böyle yapmakla neyi kas­detti?» diye soruldu. «Ümmeti sıkıntıya sokulmasın, istedi.» dedi. Böyle bir durumda birleştirmenin caiz olacağına dair ne bizim ne de öbürle­rinin görüşü vardır. Ya Ta’rîs gecesi hadisi buna açıkça muhalifken durum ne olur?[44] Hacılar Arafat’ta öğle ile ikindiyi öğle vaktinde kılabilirler. Bunun için bir ezan okunur iki ikamet getirilir. İki farz namaz arasında nafile kılmamak evla­dır. Eğer kılarsa mek­ruh olur ve ikindi için de bir ezan okumak gerekir. Ebu Hanife’ye göre Arafat’ta namazları birleştirebilmek için her iki namazı da halife veya onun görevlendireceği kişiyle birlikte kılmak ve ih­ramlı olmak gerekir. İmameyn bunu şart koşmaz. Hacılar akşamla yatsıyı Müzdelife’de, yatsı namazı vaktinde bir ezan ve bir ikametle birleştirirler.[45]

 

NAMAZLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 4

b- Zâhirî Mezhebi

Zahirîlere göre öğle ile ikindinin ve akşam ile yatsının ortak olduğu bir va­kit yoktur. Arafat ve Müzdelife’deki durum o güne, o geceye ve o iki yere hastır. Öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı, zaruret olsun olmasın her za­man şu şe­kilde birleştirilebilir: Öğle namazına kendi son vak­tinde başlanır, ikindi vakti girdiği sırada selam verilir. Sonra ikindi ezanı okunur, kamet getirilir ve ikindi kılınır. Akşam na­mazına da kendi son vaktinde başlanır, selam verilir, yatsı vakti de girmiş olur. Sonra ezan okunur kamet getirilir ve yatsı kendi vaktinde kılınır. Böyle yapılınca bütün hadislere uygun davranış sergilenmiş olur. Namazları birleştirme ile ilgili en sahih hadisi Abdullah ibni Abbas ri­vayet etmiştir. «Resulullahaleyhisselam bize öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı bir arada kıldırdı. Ne korku vardı ne yolculuk.»İbni Abbas’a bununla maksadı neydi, diye soruldu. Dedi ki: “Ümmetini sıkıntıya sokmak istemedi.” Bizim anlattığımız şekilde yapılacak birleştirmenin bu hadisle de çeli­şen bir yanı yoktur.[46]

 

 
Etiketler: Namazların, birleştirilmesi, 3,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
51 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
145 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
76 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
60 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
161 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
44 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
102 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
90 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
45 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
56 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
61 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
60 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
67 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
87 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
78 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
76 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
62 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
88 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
53 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
94 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
80 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
68 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
59 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
91 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
76 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
109 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
125 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
101 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
92 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
72 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
95 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
112 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
95 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
182 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
137 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
107 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
91 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
87 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
105 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
121 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
108 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
101 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
176 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
88 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
188 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
169 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
91 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
123 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
173 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
175 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
292 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
125 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
128 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
158 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
225 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
402 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
253 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
176 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
215 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
229 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
212 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
211 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
210 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
287 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
210 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
353 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
184 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
655 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
880 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
730 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1220 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
309 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
326 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
267 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
299 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
326 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
346 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
360 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
340 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
412 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
475 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
543 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
528 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
556 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
707 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
565 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
542 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
616 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
539 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
385 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
404 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
435 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
416 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
525 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
409 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
449 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
448 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
437 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
472 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
457 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
515 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
459 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
467 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
938 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
477 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
495 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
484 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
536 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
522 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
947 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1447 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
906 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
465 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
478 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
878 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
995 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
733 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1081 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
492 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
432 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
847 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
534 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
707 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
609 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
524 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
560 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
673 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1072 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
564 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
563 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
706 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1514 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
629 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2032 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1543 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1655 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1302 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
758 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
992 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1317 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
760 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5720 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
688 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
812 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
782 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
675 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
685 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
697 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
710 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
739 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
605 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
664 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
679 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
686 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
691 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
814 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
625 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
690 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
686 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
704 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
730 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
737 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
697 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
780 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
789 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
706 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
825 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
763 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
973 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2440 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1470 Okunma.
Haber Yazılımı