301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
11 Eylül 2019 - Çarşamba 10:31 Bu yazı 329 kez okundu
 
Namazların birleştirilmesi 3
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

B- Yolculuk Dışında Birleştirme

İbni Abbas (R.Anhüma) şöyle dedi: “Resulullahaleyhisselam öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı birleş­tirdi. Ne korku vardı, ne yolculuk.[31]“ İbni Abbas (R.Anhüma) şöyle dedi: “Resulullahaleyhisselam Medine’de öğle ile ikindiyi birlikte kıldırdı. Ne korku vardı, ne yolculuk.” Hadisin ravilerindenEbu’z-Zubeyr dedi ki, Saîd b. Cubeyr’e, ”O bunu niye yaptı?” diye sordum. Dedi ki; İbni Abbas’a senin bana sorduğun gibi sordum, şöye dedi; «İstedi ki, ümmetinden kimseye sıkıntı vermesin.»[32] İbni Abbas şöyle dedi: «Resulullahaleyhisselam Medine’de öğle ile ikindiyi akşamla yatsıyı birleş­tirdi. Ne korku vardı, ne yağmur.» (Hadis ravilerindenVeki’i şu ilavede bulunmuştur) İbni Abbas’a dedim ki; “Bunu niye yaptı?” Şöyle dedi: «Ümmetini sıkıntıya sokmamak için.» Ebû Muaviye’nin rivayetinde de şu vardır: İbni Abbas’a dendi ki, “Bununla maksadı neydi?“ Şöyle dedi: “İstedi ki, ümmetini sıkıntıya sokmasın.”[33] Amr, Cabir b. Zeyd’inİbni Abbas’tan şöyle bir rivayette bulunduğunu söyle­miştir : “Resulullahaleyhisselam ile birlikte sekiz rek’at bir arada, yedi rek’at bir arada kıl­dım.” Dedim ki; “Ebu’ş-Şa’sa! herhalde öğleyi geciktirdi ikindiyi öne aldı. Akşamı geciktirdi yatsıyı öne aldı.” O, «Bende öyle zannediyorum.» dedi.[34] İbni Abbas (R.Anhüma) şöyle dedi.: «Nebi aleyhisselam  Medine’de yedi ve sekiz kıldırdı. Öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı» [35] Akşam ile yatsı birleşince yedi, öğle ile ikindi birleşince sekiz rek’at olur. Abdullah b. Şakîk diyor ki; Abdullah ibni Abbas bir­gün ikindiden sonra bize konuşma yaptı. Güneş battı, yıldızlar or­taya çıkmaya başladı. İnsanlar ona; «Namaz! Namaz!» diye seslendiler. BenûTemîm’den bir adam geldi, ciddi ve dimdik bir şekilde «Namaz! Namaz!» (dedi.) İbni Abbas dedi ki; «Sünneti bana mı öğretiyorsun be anasız.» Sonra şöyle devam etti: Ben Resulullahaleyhisselam öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı birleştirdiğini gördüm.» Abdullah dedi ki; «Bu benim içimi kemirdi. Ebu Hureyre’ye gittim ve sor­dum; onun sözünü tasdik etti.»[36] Müslim’in ibni Abbas’tan yaptığı bir diğer rivayet şöyledir: “Biz Resulullahaleyhisselam zamanında iki namazı birleşti­rirdik.”[37]

 

II- MEZHEBLERİN GÖRÜŞLERİ

İlim adamlarının çoğuna göre, sefer sırasında iki namaz bir arada, bunlardan birinin vaktinde kılınabilir. Bunlar arasında Saîd b. Zeyd, Sa’d, Üsame, Muaz b. Cebel, Ebu Musa, İbn Abbas ve İbn Ömer vardır[38]. Tavus, Mücahid, İkrime, Ma­lik, Sevrî, Şafiî, İshak, Ebu Sevr ve İbn ‘ül-Münzir de böyle demişlerdir. el-Hasen (el-Basrî), ibnSîrîn ve Hanefîlere göre namazlar yal­nızca Arefe günü Arafat’ta ve Müzdelife gecesi Müzdelife’de birleştirilebilir. İbn’ül-Kasım’ın Malik’ten rivayeti ve tercihi de böyledir. Onlara göre namaz vakitleri tevatürle sabit olduğu için haber-i vahid ile terk edile­mez[39]. Zahirî mezhebi de Arafat ve Müzdelife dı­şında namazları birleştirmeyi ka­bul etmez. Ca­ferî Mezhebi’ne göre namazlar her zaman birleştirilerek kılınabilir. Hanbelî ve Mâlikîmezhebleri bu iki görüşün orta­sında yer alır.

 

A- YALNIZ ARAFAT VE MÜZDELİFE’DE BİRLEŞTİRME

Bu Hanefî ve Zahirî Mezheplerinin görüşüdür.

a- Hanefî Mezhebi

Hanefî mezhebine göre yolculukta, öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı, bunla­rın birinin vaktinde birleştirilerek kılınamaz Ancak yolcu, birinci namazı vakti­nin sonunda ikinciyi de vaktinin başında kılıp namazları fiilî olarak birleştirebi­lir. Çünkü Buhari ve Müslim, İbnMes’udradiyel­lahuanh’ın şu sözünü rivayet etmişlerdir: «Resulullahaleyhisselam görmedim ki, bir namazı vaktinde kılmasın. Sadece Cem’de [40]akşamla yatsıyı birlikte kıldı. Bir de ertesi günün sabah namazını vaktinden önce kıldı.”[41] Yani Resulullahaleyhisselam o gün (sabah na­mazını), her zaman kıldığı vakitten önce, ufuk henüz yeni aydın­lanırken (ğales), kılmıştı. Araftta birleştirme meşhur olduğu için, İbnMes’ûd ona değinmemiş olmalıdır. Ta’rîs gecesi[42] ile ilgili Müslim’de geçen şu hadis de konunun delilidir: “Uykudayken kusur olmaz. Asıl kusur, bir namazı ikincinin vakti girinceye ka­dar kılmayanın kusurudur.”[43] Enes’in rivayet ettiği şu hadis yukarıdaki iki hadise zıttır. “Resulullahaleyhisselam yolculukta acelesi olduğu zaman öğleyi ikindinin ilk vak­tine erteler ikisini bir kılardı. Ak­şam namazını da şafak kaybolunca kılmak için ertelerdi.” İbn Ömer’den gelen şu hadise de zıttır. “Resulullahaleyhisselam, yolculukta acelesi oldu mu akşamla yatsıyı şa­fak kaybolduktan sonra birleş­tirirdi.” Ravî’nin daha fakih olması ve ihtiyata uygun bulunması sebebiyle İbnMes­’ud’un hadisi tercih edilir ve çelişkili durumda ona ön­celik tanınır. Çelişkiyi gidermek için İbn-i Ömer’in rivayet ettiği hadiste geçen şafak, kır­mızı şafak kabul edilir. Çünkü şafak kelimesi hem akşam batı ufkunda bir süre devam eden kırmızılık için hem de onu çevreleyen be­yazlık için kullanılır. Bu da bizim dediğimiz gibi birleştirmenin ta kendisi olur. Yani yolcu vaktin so­nunda iner, o vaktin namazını kılar. İkinci namazı da kendi vaktinin başında kı­lar. Birleştirme ile ilgili hadislerde bir birine ters şeyler vardır. Onlardan birinde İbni Abbas radiyellahuamhumâ’dan şu rivayet edilir: «Resulullah  aleyhisselam Medine-i Münev­vere’de öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı bir­leştirdi. Ne korku vardı, ne yağmur.»İbni Abbas’a «Böyle yapmakla neyi kas­detti?» diye soruldu. «Ümmeti sıkıntıya sokulmasın, istedi.» dedi. Böyle bir durumda birleştirmenin caiz olacağına dair ne bizim ne de öbürle­rinin görüşü vardır. Ya Ta’rîs gecesi hadisi buna açıkça muhalifken durum ne olur?[44] Hacılar Arafat’ta öğle ile ikindiyi öğle vaktinde kılabilirler. Bunun için bir ezan okunur iki ikamet getirilir. İki farz namaz arasında nafile kılmamak evla­dır. Eğer kılarsa mek­ruh olur ve ikindi için de bir ezan okumak gerekir. Ebu Hanife’ye göre Arafat’ta namazları birleştirebilmek için her iki namazı da halife veya onun görevlendireceği kişiyle birlikte kılmak ve ih­ramlı olmak gerekir. İmameyn bunu şart koşmaz. Hacılar akşamla yatsıyı Müzdelife’de, yatsı namazı vaktinde bir ezan ve bir ikametle birleştirirler.[45]

 

NAMAZLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 4

b- Zâhirî Mezhebi

Zahirîlere göre öğle ile ikindinin ve akşam ile yatsının ortak olduğu bir va­kit yoktur. Arafat ve Müzdelife’deki durum o güne, o geceye ve o iki yere hastır. Öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı, zaruret olsun olmasın her za­man şu şe­kilde birleştirilebilir: Öğle namazına kendi son vak­tinde başlanır, ikindi vakti girdiği sırada selam verilir. Sonra ikindi ezanı okunur, kamet getirilir ve ikindi kılınır. Akşam na­mazına da kendi son vaktinde başlanır, selam verilir, yatsı vakti de girmiş olur. Sonra ezan okunur kamet getirilir ve yatsı kendi vaktinde kılınır. Böyle yapılınca bütün hadislere uygun davranış sergilenmiş olur. Namazları birleştirme ile ilgili en sahih hadisi Abdullah ibni Abbas ri­vayet etmiştir. «Resulullahaleyhisselam bize öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı bir arada kıldırdı. Ne korku vardı ne yolculuk.»İbni Abbas’a bununla maksadı neydi, diye soruldu. Dedi ki: “Ümmetini sıkıntıya sokmak istemedi.” Bizim anlattığımız şekilde yapılacak birleştirmenin bu hadisle de çeli­şen bir yanı yoktur.[46]

 

 
Etiketler: Namazların, birleştirilmesi, 3,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
28 Ocak 2020
Diğer Dinlerde Oruç
24 Okunma.
21 Ocak 2020
Taoizm 13
68 Okunma.
19 Ocak 2020
Taoizm 12
38 Okunma.
15 Ocak 2020
Taoizm 11
58 Okunma.
14 Ocak 2020
Taoizm 10
70 Okunma.
13 Ocak 2020
Taoizm 9
107 Okunma.
12 Ocak 2020
Taoizm 8
54 Okunma.
07 Ocak 2020
Taoizm 7
100 Okunma.
06 Ocak 2020
Taoizm 6
94 Okunma.
05 Ocak 2020
Taoizm 5
92 Okunma.
15 Aralık 2019
Taoizm 4
165 Okunma.
08 Aralık 2019
Taoizm 3
117 Okunma.
10 Kasım 2019
Taoizm 2
582 Okunma.
03 Kasım 2019
Taoizm 1
614 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
357 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
379 Okunma.
15 Ekim 2019
Kadir Gecesi
340 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
366 Okunma.
08 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
311 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
314 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
356 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
403 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
342 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
345 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
305 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
313 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
353 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
353 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
348 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
362 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
432 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
407 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
359 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
450 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
315 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
390 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
389 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
325 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
340 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
335 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
365 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
380 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
391 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
363 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
371 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
376 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
369 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
337 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
418 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
368 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
355 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
324 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
389 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
374 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
412 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
418 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
408 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
361 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
350 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
383 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
411 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
383 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
472 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
420 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
380 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
369 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
351 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
412 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
410 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
379 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
365 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
470 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
356 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
501 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
461 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
363 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
396 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
483 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
476 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
602 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
393 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
417 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
427 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
498 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
728 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
553 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
464 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
514 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
531 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
494 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
485 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
489 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
564 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
489 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
722 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
480 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
942 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1361 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
1016 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1545 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
589 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
623 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
566 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
600 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
730 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
637 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
646 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
760 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
689 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
747 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
816 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
809 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
838 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
986 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
842 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
818 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
918 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
828 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
703 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
701 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
721 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
696 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
847 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
705 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
737 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
726 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
750 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
744 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
741 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
791 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
749 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
760 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1227 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
760 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
774 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
779 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
821 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
799 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1247 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1801 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1206 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
771 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
766 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1166 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1276 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1010 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1357 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
769 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
713 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
1134 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
951 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
1015 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
894 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
795 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
879 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
956 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1367 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
869 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
850 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
995 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1792 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
916 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2318 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1990 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
2017 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1582 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1041 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1281 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1605 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
1039 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
6035 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
972 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
1103 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
1061 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
959 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
967 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
985 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
999 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
1039 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
884 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
940 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
973 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
971 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
978 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
1112 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
897 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
981 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
970 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
977 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
1024 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
994 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
974 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
1055 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
1061 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
989 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
1125 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
1052 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1318 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2724 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1981 Okunma.
Haber Yazılımı