301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber
16 Kasım 2020 - Pazartesi 11:14 Bu haber 33 kez okundu
 
Büyükşehir’de ‘vekalet’krizi
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in vekalet krizi Antalya gündemine bomba gibi düştü.Vekaletin Böcek’in e imzasıyla meclis üyeleri Büşra Özdemir ve Oktay Başaran’a verildiği iddia edildi. Mevcut Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ise yazının sahte olduğunu söyleyerek belgeyi düzenleyenler hakkında yasal işlem yapalacağı kaydetti
Gündem Haberi
Büyükşehir’de  ‘vekalet’krizi

BaşkanMuhittinBöcek’inAkdenizÜniversitesi’ndetedavigörürken, ‘vekalet’ konusundayapılantartışmalarkamuoyundabüyüksesgetirdi. Antalya BüyükşehirBelediyesiBaşkanVekilliğigöreviniyürütenCHP’li Mehmet Hacıarifoğlu’nun, GenelSekreterCanselÇevikol’unyetkilerinikısıtlamasıylabaşlayansüreç, vekaletinBaşkanBöcek’in e-imzasıylameclisüyeleriBüşraÖzdemirveOktayBaşaran’averildiğiiddialarıyladevametti. BaşkanBöcek’inkendisiniBaşkanVekiliolarakatadığınıiddiaedenmeclisüyesiCHP’liBüşraÖzdemir, sosyalmedyadanyaptığıaçıklamada, pazartesigünügörevininbaşındaolacağınıaçıkladı.

 

Özdemir’denaçıklama

Özdemir’inpaylaşımışöyle: “Tarafımatebliğedilenkarargereği 23.11.2020 tarihindenitibarenbaşkanımızSayınMuhittinBöcek'ingörevebaşladığıtarihekadargeçecekolansürede Antalya BüyükşehirBelediyesiBaşkanVekiliolarakgörevlendirilmişbulunuyorum. Antalya BüyükşehirBelediyeBaşkanımızSayınMuhittinBöcek; bumakamınasılsahibivevekiltayinetmeyetkisinehaizyeganeismidir.Dünalmışolduğukararlayasanınkendisineverdiğihakkıkullanmışvebaşkanlığavekaletedenmeclisüyesinideğiştirmişbulunmaktadır. Şahsımve 13 KasımitibariilevekiltayinedilenSayınOktayBaşaran, builinseçilmişBüyükşehirMeclisÜyeleriolarakdahaönce de defalarcaicraettiğimizbaşkanlıkgöreviniyapmayaehilbulunmaktayız.”

 

  “Göreviminbaşındayım”

“Başkanımızbelediyebinasındaniçeriadımatmadığısüreceverdiğivekaletideğiştiremezmişgibiyaratılmayaçalışılanalgıilekamuoyuyanıltılmayaçalışılmaktadırancak Tıp FakültesiSağlıkKuruluraporuilekararvermevemuhakemeyeteneğiyerindeolupvekaletverebilirdurumdadır. Hattayasalolarakgörevebaşlamasınaengelbir durum dahibulunmamaklabirlikteşu an içinfiziktedavisiverehabilitasyonsürecidevametmektedir. Mevzuatımızgörevebaşlamakonusundaiddiaedildiğigibibirşekilşartıkoymamaktadır.İddiaedeniddiasınıispatlayükümlüdür. Yetkilendirmeninsahteolduğuiddiasındaolanlariçinyargıyolunabaşvurmakhakkınasaygıduymaklaberaber, belediyebaşkanımızSayınMuhittinBöcek'inhüriradesiilealmışolduğuvetarafımatebliğedilenkarargereği 23.11.2020 tarihindenitibarengöreviminbaşındaolacağımıvebaşkanımızSayınMuhittinBöcek'insağlıklagörevininbaşınadöneceğiya da başkabirvekiltayinedeceğigünekadarmakamınasılsahibiolanbaşkanımızıntalimatlarınauygunolarakbaşkanvekilliğigörevimiifaedeceğimikamuoyununbilgisinesaygıylasunarım.”

 

Hacıarifoğluyalanladı

BüşraÖzdemir’inardındanMehmet Hacıarifoğludasosyalmedyadanbirpaylaşımdabulundu.Hacıarifoğlu, ‘KamuoyunaDuyuru’ başlığıylayaptığıaçıklamadasahtebiryazıylabelgedüzenleyenlerhakkındayasalişlemlerinyapılacağınıkaydetti.Hacıarifoğlu’nunaçıklamasışöyle: “Çeşitlisosyalmedyaplatformlarında, sayınBaşkanımızMuhittinBöcek’inşahsımaverdiğivekaletisonlandırdığınoktasındabirsahteyazıpaylaşımıyapılmaktadır. Bu yazısahtedirvebelgeyidüzenleyenlerhakkındagereklisoruşturmayıyapmaküzereteftişkurulumuzgörevlendirilmiştir. Antalya BüyükşehirBelediyesi’ndekihuzurvesukünetortamınısahteyazılarlabozmayaçalışanlarhakkındagereklitümidariişlemlertarafımdanhiççekinilmedenderhaluygulamayakonulacaktır. Önemlebelirtmekisterimki; sayınbaşkanıniradesiniortadankaldırmakiçinkoltuktankalkmıyordeğilim tam tersinebaşkanınherkesçebilinenmalumolaniradesinikorumakiçinbukoltukdayım.Zirabaşkantarafımavekaletvermiştirvevekaletisahibineiadeetmeküzeredörtgözlesayınbaşkanımızıngörevedönmesinibekliyorum.Kimimenfaatgruplarınındüzmeceevraklarlabaşkanıniradesinisakatlayarakbelediyeyielegeçirmesinemüsadeetmeyeceğim.Anılanevrakınşekilveözolarakdoğruolupolmadığınınanlaşılmasıiçinteftişkurulunasoruşturmaemriverdim.Müfettişraporunagöregerekenişlemleritesisedeceğim.SayınBaşkanımızEmanetinasılSahibiMuhittinBöcektarafımaverdiğiemanetigerialdığıgünekadargörevimihakkıylayapmaküzeregöreviminbaşındaolduğumutüm Antalya Kamuoyununaduyururum.”

 

VekaletHacıarifoğlu’nda

YaşanantümbuolaylarınardındanİçişleriBakanlığıİllerİdaresiGenelMüdürlüğüyaptığıaçıklamayla, sözkonusuvekildeğiştirenemrinyokhükmündeolduğunuve Mehmet Hacıarifoğlu’nunvekaletinindevamedeceğinikaydetti.

Açıklamanınsonuçbölümündeşöyledenildi: “5393 sayılıBelediyeKanununun40 ncımaddesindeyeralan ‘başkanvekili, başkanınyetkilerinesahiptir” ifadesiveidariişlemin “zamanbakımındanyetki” unsuruaçısındankonudeğerlendirildiğinde Antalya BüyükşehirBelediyeBaşkanıMuhittinBÖCEK’inhastalıkiznisırasındabelediyebaşkanlığımakamınınyetkilerindenolduğuaşikarolanbelediyebaşkanvekiliningörevininsonlandırılması, dönemleritibariylebaşkameclisüyelerininbaşkanvekilliğinegörevlendirilmesinedairbiryetkiyikullanmasınınmümkünolamayacağı, aksihalinyetkigaspıanlamınageleceği, bunedenlerle Antalya BüyükşehirBelediyesininilgi (b) yazısınınidarehukukuaçısındayokhükmündekabuledilmesigerektiğikanaatvegörüşünevarılmıştır.”

Halil BÜYÜKAYHAN

 

Kaynak: () - Haber Merkezi Editör: Halil BÜYÜKAYHAN
Etiketler: Büyükşehir’de, , ‘vekalet’krizi,
Yorumlar
Haber Yazılımı